Denpori Ondarrun

domingo, 30 de junio de 2019

Ahuntzak : Dinamartxi 2019

Hamen gure Dinamartxi 2019 ko bideu. Ia ez douen kopryrighteko arazoik eukitxen musikiaz!!!!
Auminyulinblu!!!!!!!!Bideoa: Jota

miércoles, 12 de junio de 2019

AHUNTZAK LEKUNBERRIN 2019


Aurtengo udabarriko Ahuntzan txangu Lekunberrin kanpo-basi hartute ixan da, Mariñelak etxe elegantik bilatzeko kapazidadin frogi emozku ostabe eta primeran egon ga “Iturburu” etxin: komodu, politxe, toki onin eta prezixo hobin.


Hamalau lagun batu ginan baixako atsaldin, lau kotxetan sartu biberik, bizikletak eta motxilak eta tzi-tza baten han geuazen. Konplikauena Kalbaixu pasati ixan zan, Sasiola aurrin traktora paetan kontra apurtute topa gendun eta karabanatxu sortu ban.
Iturburukuk demaseko detalli euki ben aila ta segidun: mahai gainin zain geuzkazen baserriko ogixe, txoixu, saltxitxoi, intxaurrak eta gaztai, guk ipini gendun konplementuk: aldin erundako eraixak, gosi eta egarrixe. Honek hirurak potente ixan douz hiru egunetan.

Bizikletan artistak ixatez gain, sukaldin be demaseko figurak dakauz ekipun, erun genduzen baserriko oilaskuk Mitxelineko bost izarrak merezi ben.
Oherakun debate gogorra euki gendun: bizikletak kanpun laga edo barrun sartu. Beroniak eta Estrella Galiciak odolak berotute euken eta ixe enredu be ein gendun. Bake-bakin ein ben lo futbolinan albun azkanin.


Zapatu goxin primeran armoza ta gero, janariz karga gendun motxila txikixak lepure eta RafaLVk altzatako trakai (Aralar GR12) jarraitzea urten gendun.

 Sarritxan moure bide hasieri bilatzi kosta gazkun, teknologixiaz arazo batzuk be badakauz eta. Bir baino kilometro geixa einde halako baten topa gendun goruzku non hasten zan, Iribasko herrixe pasata, pista batetik lenengo, nahastosua gero bidezidor estutatik eta basatzetatik, kaminure urten arte. 
GR bidi pista baten gora sartu zan, gero pagadixetan gora basatza eta harri bidetatik konplika zana, baine goraua zelai zabaletan eta harri-txirri pistetan segi ein bana, 8 km gorutz etenik baik Aralarko kanpa ederreta aila arte. Zaldixak, ganaruk, eguzki-lorik, inguruko mendixak… bistintzako bankete totala! Beste txirrindulari asko ikusi gendun aurretik eta kontran. Zelebriena emakume txiki totola bat bizi eletrikuaz bera bakarrik. Gu baino balientiaua zan ha!


Gure rutian lelengo buklin goiko kruzin be nasta ginan metro batzuk berutz, gero gorutz errekupera bir, baine Aterpetxin aurreko iturrixe laster topa gendun eta bokati janda Lareoko urtegi albure ixun eguneko bajada luze txulu disfruta gendun umik baino geixa. Berutz gixuzela momentu baten nire burutik idea bildurgarri bat pasa zan: “Hau dana berutz ein ezkeo… gero altza ein bikou!” Bai portzierto! Bajaten amaitxu ta segidun bedarretatik eta arbola tarteko bidezidor gogor batetik pasiada ederra emon bir ixan gendun gorutz, pisti topa arte.

 Hau ya ziklabli zan, baine Santa Barbaran azpiko gonin barrena baino luziaua. Eternu ein gazkun: gora biatu eta han apartin pisti gorutz ikusten gendun. “Hara jun biga?”. “Zetako?, Inor ez baakau zain!”. Gora ta gora, jo ta jo, berba eitxeko baino kantsaua, eskerrak halako baten bide bastarrin gelditu eta beste jatordu bat ein gendule indarrak barriztatzeko. Tripak beteta eta barre batzuk einde hobeto aila ginan barriro aterpetxeko iturrire. Egarrixe ibili gendun eta hirugarren potu be gustoa bete gendun danok.


Hamendik aurrea berutz ixango da, ez?” Durduk! Bixamunan eoteko zan oinezko martxin marken ingurutan beti baine gora ta bera, bidezidorrak, pistak, urten pistatik eta pagadixetan bera ta gora, oinez beste pixkat, pista ostabe… Errepidea urten gendun arte, eta hor hasi zin hiru-lau kilometro “falso llano kabroi” San Miguel ermita arte. 

Ermitako inguruk basaz bete gendun, tragu artu, argazkixe ata eta eguneko debati: trakai jarraitu (hasieran harrixe baino besteik ez zan ikusten) edo errepidetik lasai-lasai etxea. Ahuntzak beti brankaz! Sartu ginan mendi-bidin baine lautik bat oinez bajateku gerta zan, oso harritsu, adarrak, zuluk, saltuk… disfrutateko tarte gitxi eta mine hartzeko bildurraz. Hain zuzen be Mariñelak hartu ban saietsetan osti txiki bat. Baine famauk eta burugogorrak gaz (bera batez be) eta aila ginan osoik Lekunberrire arratsaldeko 6.30etan. Potx einde baine pozik.
Afariko bildotsak neke ta min guztik baretu zitxun. Batzuk katxarro bat hartzea be baja zin herrire. Beste batzuk bizikletak zaintzen “guardixan” giatu ginan. Katxarrutatik aparte ibuprofenuk eta antzekuk be ibili zin gure artin. Angelek berak be premini euki ban, Leitza arte bidegorritik eindako jun-etorrixak bolak karga tzan eta.
Domeka goxin Juanmanu batu gazkun mendiko goguaz. Bisperako paliziaz eta minakin baten batek huts eingo balakun eon ginan, baine keba! Danok buru altzata eta morala goixan bigarren rutiai pozik ataka gentzan.

Gorriti eta Huitzi inguruta ixun ruta elegante bat gerta zan hau, geuk hamen eitxen douen estiloku baine pagadixetan zir geixena. Parajik ikusgarrixak, bidin tramo tekniko batzuk be bai, basa putzu batzuk, goruzko eta bajada motxak zapatukukin konparata, baine dibertidu. 


Barregarrixena Txurdik ein ban mutzadi basa putzu baten: lelen ixun, argi gitxiko inguru zan eta ez ban hain sakona emoten. Jositxe giatu gakon bizikleti eta “Guarda abajo”, eskumako hanki ta besu lokaztute egun guztirako. Bizikleti erreskatati be kosta gakon “Arenas movedizas” antzeko putzu zikin haretik.

 Egune osotzeko berai gerta bir eguneko aberixi be: etxeako kilometro bat faltan erruberik demaseko rebentoi. Beran albun ixuzenak eta bertako herrikuk be kriston sustu hartu ben.
Egune kanpineko jatetxin menu bateaz amaitu gendun, anbiente onin eta hurrengo urteako planak eitxen. Jun preparaten!

Textoa: Mikel
Maketazioa: Jota
Argazkixak:Ahuntzak

martes, 11 de junio de 2019

jueves, 14 de junio de 2018

ZUGARRAMURDIN AHUNTZAK 2018

Aurtengo udabarriko Ahuntzan mendiko txangu Baztaneko ertzeta ixan da, Nafarruko eta Lapurdiko mugak eta lurrak arakatu eta zapaltzea. Zugarramurdiko lurrin baine Dantxarineatik urrin dan nekazal-etxe eleganti topa ban Mariñelak, Ekain-Xokoa ixeneku, ikusgarrixe eta erosu. Mariñela famau! Bertatik hasi ta amaitu diz mendi-martxa bixak eta han ixan di bi afari pantagrueliko eta loaldi … (batzuntzako motzak, beste askok nekiaz umik moure lo ta lo).

IMG-20180608-WA0059
Baixakun Ondarrutik aurretik urten ben ahal benak, etxeko enkargauaz giatu eta instrukziñoik hartzeko. Eurak erun ben jateko eta erateko geixenak, bestik aila zineako dana prest eoteko. Arratsaldin ailaten jun zin bestiok eta ti-ta baten oiak partiute eta afaixe listo euazen. Oilasku eta postrik janda gero mus, billar edo “birring” denpora-pasak aukeratzi euki gendun.

IMG-20180608-WA0080IMG-20180608-WA0083
Zapatun egualdi onaz esnatu ginan, armoza ta segidun etxetik pistan behera Zugarramurdire urreatu eta iparralderutz eskumata, pistetatik gora behera batzuk Ainhoa herrixe topa arte.

IMG-20180609-WA0005IMG-20180609-WA0003

Politxe Ainhoa herrixe, etxe koketuk danak eta arkitektura eleanti. Aurten be ezkontzi gerta bir, eta inbitauk be eleante eongo zin baine inbitadakin fija ginan gu, batez be praka motzadune eta soineko gorridune. Ainhoatik urten eta gorutz hasi zan “kalbaixo” bidi, Mutrikun moure errebuelta bakotxin kurutze bat, bost km.tako goruzku harritxirri pista batetik, eztabaida gogorraz lagundute, zein euan ederraua diskutiuten.

IMG-20180609-WA0067IMG-20180609-WA0069

Col des Trois Croix (hiru kurutzan lepu) parajin amaitu zan pisti, jan lelengo platanu ta Atxulegi ixeneko mendi inguruta jo gendun, han ein gendun lelengo arraskarak ote gogor artin bide estutan zir. Egune gerua iluna ixun eta hurrengo goruzkun sartu gazkun lainu zarratu, justo aurreko lagune ikusten juteko modun hurrengo tarte handixin, Parajik ikusgarrixak dizela ziur, eta Retok nun ibiltxen dizen ehiztaixak, nun kontrabandistak eta zeintzuk zin gerra zibileko iheslaixen bidik, baine bera falta eta. Bide estu teknikutatik itsu-itsun eta ixilik mendi-bikero espiritu gordinena bixi ixan gendun Gorospil lepure arte.

IMG-20180609-WA0024

Kruza gendun mendigoizalik be flipata lagaten genduzen, ez dakit handik zir gu ikustiatxik edo hamazortzi ziklista ginalako. Hamen Lapurdi laga ta barriro Nafarruko lurreta, bidezidorrak, pistak eta asfalto pixkat zapaldute Otsondoko merenderure aila ginan gurmatan ondiokan. Bildurrezku emoten ban ingurun potuk uraz bete eta hegoalderutz ostabe, laster hasi zan bigarren aldatz gogorra, harri pistetatik gora ta gora harrixak eskiba ezinde eta infarteiro aldatz batzuk tartin Bearreztegi tontor parea arte. Batzuk tontorra be zapaldu ben eta argazki batzuk ata bestiok zeozer jaten gendun bitxartin.

IMG-20180609-WA0071IMG-20180609-WA0073

Aurreraua Atxuelako lepun GR11 markatako bidi hartu gendun, Eskisaroi lepun kamiñu kruza eta gorutz ostabe, zati bat okerreta be bai, alperrik basaz eta kakaz betetako putzu bat birritxan zapaldu bir! Eta eguneko ate bakarra gainea! GPSiai zuzen segi eitxi be ez da beti erreza ta. GR11 laga eta Zugarramurdirutz iparrerutz hartu gendunin hasi zan bideik eskasena, bustine lurrin, putzuk eta errekatxuk mordu eta harri handi lisuk era okerrin ipinitxe geuri mine eitxeko asmuaz modun. Izei baso baten Zugarramurdirutz hartu douen bajadi be ez da gozu ixan, lelengo arbola jausi eta harri tartitan oinez kontuz eta gero porlanin beruzko berikala. Sekule ikusi baiku be gerta gazku: hartu daben beruaz frenun disku apurtu eta radixutan sartu gako J Martijai, ikusi disku argazkixan .

IMG-20180609-WA0021IMG-20180609-WA0030

Disku kentzen gebizela lelengoko zaparrari hasi gazkun. Non gorde ez eta eutsi ein bir. Zugarramurdi pasa ta etxea jun aurretik Dantxarinea bizikletak garbitzea juti okurriu gazkun , jun etorrixin hartu gendun kalentoi eta meladi (dilubixu goitik bera, lengu baino handixaua) unibersalak ixan zin.

IMG-20180609-WA0028


Gure poz eta pena guztik laster ahaztu zin Ekain-Xokoan dutxak, traguk eta jatekuk zain geukauen eta. Asador espektakularrai be laster ein gentzan ataki: Josek egurrak eta suak biztu zitxun parrilan eta afari-meixenda mundiala ein gendun danok mai baten batute.

IMG-20180609-WA0155IMG-20180609-WA0156

Bueno, danok ez, Unai EMPOTRATA sentiutezan eta alboko maire eskapa ban. Ixe hogei kilo txuleta desagertu zin ti-ta baten. Eta ensaladak eta postrik be ez zin atzin giatu. Beronia Gran Reserva be ibili zan dantzan, mai alde batetik bestea alkarrei kentzen, bizitza motza euki ban kotxauak.

IMG-20180609-WA0161IMG-20180609-WA0160
Domekan kosta zan gorputzak esnatzi, lelengo metrutan hanketan toneladak sentiuten zin.  Zugarramurditik Sararutz hasi zan bidi, berotzeko ondo etorri zin pista batzuk lelengo eta aspaldixan zapaldutako bidezidorrik politena gero, baso zarratun aretxak eta erreka txiki artin, “VentanAnton”en gainetik Sarako kobeta arte.IMG-20180610-WA0060

Patxin frenuk konpontzen ibili ta gero kamiñutik zati bat eta golpin eskumata mendire basatzan gora. Atzoko eurixak bidik bustitxe, ez zan erreza aldatzai aurre etxi. Aurreraua ataju hartzi ero pentsa dabe “jefedefilas”ak eta Track orijinala karretera eta Lizuniaga ixun arren, nahitxe ero konfundiute eztai,  hartu gendun okerreko bidi espeltakularra ixan zan, bizikletak tatarrrez seirehun bat metro demaseko aldatzingora oinak basan planta ezinde, Frantziko mugi eitxen daben marratik hain zuzen be

 IMG-20180610-WA0041IMG-20180610-WA0102


.Alkarrei pare bat bidar errixeti bota eta popatik hartzea bixaldu ta gero halako baten bide ziklable bat agertu gazkun eta beruzko baten ostin pista bat hartu, goruzko-beruzko batzuk, mendizale batzuk kruza eta tzi-tza baten Etxalargo pasun agertu ginan.

IMG-20180610-WA0096IMG-20180610-WA0101

Tabernan demaseko giru euan euskitxan, ur potuk eta estomaguk bete eta terrazan be eon ginan pixkat jarritxe. Danontzako aulkirik ez, Jon altza zan momento baten eta bueltan Patxi topa ban jarritze eta esplikaziñoik eskatu tzanin eguneko leziñoi hartu ban: “Haber estudiau”. Kosta zan altzati baine jun ein bi zan, beraz kamiñu kruza ta gora barriro usozalin bidetatik, palomera modernuk eta klasikun albutik, aretx, pago eta izei baso elegantetatik. Goitik Larrun mendixe, Lapurdiko kosti eta Landak be ikusten zin egualdi argixai ezker.

IMG-20180610-WA0149IMG-20180610-WA0154

Pista batzuk gora ta behera bisperako harri okerren bidea ailaten ga ostabe. “Martirio bertsio bigarren”. Baine Zugarramurdire baja biarrenin, Urdaxerutz gero, barriro bidezidor teknikutatik eta azken bajada fuerte batetik. Urdax herri politxe, turistaz beteta, hamen be koban albutik pasa ginan eta gure etxeko bidin bitxartin euan porlanezko azkan aldatza geukauen indar apurrak akabateko balixo ixan ban. Potx einde baine gitxienez sikuk aila ginan etxea.
Dutxak eta gauzak jaso bixkor, kotxik karga eta Dantxarinean bazkai eder bateaz amaitxu gendun aurtengo eskursiñoi, gu baino hobeto bixi dana putasemi!

IMG-20180610-WA0118IMG-20180610-WA0119


Textoa: Mikel

Argazkixak: Ahuntzak

Maketazioa: Jota

martes, 12 de junio de 2018